Forgot Password

Team

Our Team

Management Team

Manas Shirode - CEO

Sandeep Mutalik - CTO

Prasad Mahamuni - COO

Mentors

Dhaval Gandhi

Sandeep Sarate

Rajkumar Vyawahare

Vishwajeet Jathar

Aniruddha Bhasale

Zakir Khan

E
N
Q
U
I
R
E

N
O
W